Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

STOP DLA WYKLUCZENIA

2017-03-13 09:12:48

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w projekcie:

STOP DLA WYKLUCZENIA

Głównym celem projektu jest zwiększona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do powrotu lub wejścia na rynek pracy i uzyskania zatrudnienia przez 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej.

Grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi oraz osoby z obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją.

Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa małopolskiego wyłącznie z powiatów: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki.

W ramach projektu oferujemy:

 • Identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestnika/czki
 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz potrzebami UP
 • 3-miesięczny, płatny staż zawodowy


Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Wykwalifikowana kadrę trenerską
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Certyfikat


KONTAKT:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie
STOP dla wykluczenia
zapraszamy do kontaktu:
adres biura projektu:ul. Rynek 1, 38-300 Gorlice
e-mail: wykluczeni@mcdk.com.pl
tel.: +48 502 920 227


Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Oleksy Marta