Bezpieczeństwo

Obrona Cywilna

2016-02-25 13:47:42

Międzynarodowy Znak Obrony Cywilnej

Nabór i powoływanie do TSW

Współczesne WOT - zadania struktura i potencjał


Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. (art. 137 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity Duz 2015r. poz. 827).

Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju.Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Zakres działania w/w organów reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin Dz.U.z 2002r. nr 96, poz.850).

Do ważniejszych zadań Wójta jako Szafa Obrony Cywilnej Gminy należą min.:
 1. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.
 2. Opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej.
 3. Opracowywanie i uzgadnianie planów działania.
 4. Planowanie zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
 5. Integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
 6. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.
 7. Przygotowanie zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania zagrożeniach.


System Wykrywania i Alarmowania oraz System Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w Gminie IwkowaSystem Wykrywania i Alarmowania (SWA) jest przygotowany do funkcjonowania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa i po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych. Może być rozwijany na podstawie zarządzeń terenowych szefów obrony cywilnej w czasie wystąpienia rozległych, nadzwyczajnych zagrożeń ludności i środowiska oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów.

System Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach (SWO) funkcjonuje w stanie stałej gotowości obronnej państwa (w czasie pokoju).

Na terenie Gminy Iwkowa działa zintegrowany system wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

Podstawą działania systemu są:

Do podstawowych zadań w/w systemów należy:

 1. Pozyskiwanie informacji o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu ludzi, ich mieniu, infrastrukturze lub środowisku naturalnemu.
 2. Ostrzeganie alarmowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie na tyle wcześnie, aby było możliwe podjęcie działań ograniczających potencjalne straty.
 3. Informowanie ludności o zalecanych zasadach postępowania (zachowania się) w sytuacji określonego zagrożenia .
 4. Prowadzenie działań mających na celu wykrycie źródła skażenia lub ogniska zakażenia, miejsc uwolnienia do środowiska materiałów powodujących skażenie.
 5. Dokonywanie oceny rozwoju sytuacji będącej następstwem skażenia z jednoczesnym przewidywaniem możliwych skutków zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w szczególności gruntu, wody, powietrza, żywności, pasz, roślin oraz powierzchni ciała ludzi lub zwierząt.


Obowiązki obywateli w zakresie obrony cywilnejPOWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI

Art. 168.1. osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony przeprowadza się w formie:

 1. Zajęć podstawowych.
 2. Ćwiczeń praktycznych.


Ćwiczenia praktyczne mogą polegać również na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.Autor: Motak Stanisław