NGO

Do pobrania

2016-03-10 11:36:41

Na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania określone zostały nowe wzory oferty realizacji zadania publicznego, umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 stycznia 2011 roku. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku gdy oferta realizacji zadania publicznego złożona została na podstawie wzoru obowiązującego przed tą datą to umowa o realizację takiego zadania i sprawozdanie z jego wykonania również powinny zostać sporządzone na podstawie ówcześnie obowiązujących wzorów.

-ZMIANY-Ostatnia nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyniosła zmiany związane z wprowadzeniem nowych uproszczonych formularzy do "małych grantów". Zmiany dotyczą zarówno formularzy wzoru oferty jak i sprawozdania.Autor: Mida Agnieszka