NGO

Instrukcja

2016-08-23 11:36:41

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity Dz.U.2016.239 z późniejszymi zmianami) Gmina Iwkowa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków Gminy Iwkowa takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:
  • wnioskowana dotacja od Gminy Iwkowa w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
  • tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,


Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. ( Dz.U.2016.570) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura Urzędu Gminy Iwkowa oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:
  • tablicy ogłoszeń biura Urzędu Gminy Iwkowa,
  • stronie internetowej,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.


W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego. W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Iwkowa danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych. Zgodnie z podpisaną umową organizacja zamieszcza znak promocyjny z napisem "Projekt finansuje/współfinansuje" w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.Autor: Mida Agnieszka