NGO

2016 ROK oferta złożona w trybie pozakonkursowym

2016-08-17 11:36:41

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 17 sierpnia 2016 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kątów złożyło ofertę na realizację zadania pn. „Śladami gen. Marcina Kątskiego”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2016.239).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 23 sierpnia 2016 r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres: 32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa/Article/get/id,1228381.htmlAutor: Mida Agnieszka