Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Sprzęt elektryczny

2016-01-20 00:00:00

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Niepotrzebne urządzenia mieszkańcy mają możliwość zawieść do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w Iwkowej na terenie bazy firmy Dimarco.

KONSUMENCIE PRZESRZEGAJ PRAWA!

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 oraz z dnia 13 września 1996 r. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach konsument: zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. (art. 35 ustawy ZSEE). Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE). Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1", czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE). Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania. (art. 37 pkt 2 w związku z art. 35 ustawy ZSEE).

W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE!

W urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się wiele składników i substancji chemicznych umożliwiających im skuteczne działanie. Należy jednak pamiętać, że zepsute, porzucone na wysypisku, lub w miejscu do tego nie przeznaczonym urządzenia ulegają rozpadowi i zaczynają wydzielać substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.Autor: Mida Agnieszka