Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2016-01-20 00:00:00

PSZOK na terenie Gminy Iwkowa:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

INFORMACJA

 1. Miejsce, gdzie mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych produkujących odpady na terenie gminy Iwkowa, mogą dostarczy bezpłatnie wytworzone przez siebie oraz selektywnie zbierane odpady komunalne.
 2. Lokalizacja : Baza firmy Dimarco, m. Iwkowa
 3. Godziny przyjmowania odpadów:
  pon.-pt.od 8:00 do 16:00
  sob.od 8:00 do 12:00

REGULAMIN

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iwkowej

§ 1.

Regulamin określa zasady przyjmowania odpowiednich frakcji odpadów na terenie gminy Iwkowa przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK.

§ 2.

PSZOK czynny jest w dni robocze w godzinach: poniedziałek-piątek 7:00 – 16:00, od, a także soboty 7:00 - 12:00.

§ 3.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców gminy Iwkowa i dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionych w § 4.

§ 4.

W PSZOKu zbierane są tylko i wyłącznie te rodzaje odpadów, które posiadają kody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001. Nr 112, poz.1206) i sklasyfikowane są jako:
 1. 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka papierowe, itp.);
 2. 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;
 3. 15 01 04 - opakowania z metali (puszki);
 4. 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe (tetra pack, kartony po napojach);
 5. 15 01 07 - opakowania ze szkła;
 6. 16 01 03 - zużyte opony ( zastrzega się, iż bezpłatnie odbierane są opony od ciągników rolniczych i samochodów osobowych - prywatnych właścicieli);
 7. 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - za dodatkową opłatą narzuconą przez obsługę PSZOK;
 8. 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;
 9. 20 01 33 - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;
 10. 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;
 11. 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;
 12. 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;
 13. 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe.

§ 5.

Opakowania, które wymagają opakowania przyjmowane są tylko i wyłącznie w szczelnych i nieprzemakalnych workach/pojemnikach, z których nie wycieka płyn oraz umieszczona jest informacja o rodzaju odpadu

§ 6.

Odpady ulegające biodegradacji/odpady zielone przyjmowane sa w workach foliowych o pojemności do 120l.

§ 7.

Przyjmowanie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów (załącznik nr 1). Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOKu.

§ 8.

Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli są one dostarczane niezgodnie z niniejszym REGULAMINEM.

§ 9.

Osoby przebywające na terenie PSZOKu zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOKu. Na terenie PSZOKu nie mogą przebywać dzieci bez opieki pełnoletniej osoby.

§ 10.

W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów na terenie PSZOK może być okresowo wstrzymane po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców gminy Iwkowa.

Autor: Mida Agnieszka