Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Sprawozdawczość

2016-01-20 00:00:00

Sprawozdawczość

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iwkowa jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań. Sprawozdania należy przekazywać do Wójta Gminy Iwkowa w ustawowym terminie.

Sprawozdanie zawiera:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 2. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
  1. przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
  2. nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,
 3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,
 4. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem oraz informacje zawarte w art.9 n ust. 3 pkt.4 i 5 dla wymienionej grupy przedsiębiorców
 1. informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
 2. informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe
do sprawozdania należy dołączyć:
 1. wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.
 3. w wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.


Autor: Mida Agnieszka