Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Nieczystości ciekłe

2016-01-20 00:00:00

Nieczystości ciekłe

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  2. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wraz z klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"
  3. Dokumentację potwierdzającą posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska, która powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni,
  4. Dokumentację potwierdzającą gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
Opłaty:

Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia - zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2012 poz. 1282) opłata za wydanie zezwolenia wynosi 107,00 zł.

Uwagi: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy.

Autor: Mida Agnieszka