Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Wskaźnik odzysku

2016-01-20 00:00:00
Na terenie Gminy Iwkowa nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zmieszane komunalne przekazywane są do następujących regionalnych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Okrężna 11;
  • Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o. ul. Krakowska 46, Kraków
Zadanie to jest wykonywane zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXV/397/12 SWM z dnia 2 lipca 2012r. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. Według wyżej przytoczonego dokumentu na terenie Regionu Tarnowskiego, do którego należy Gmina Iwkowa, znajdują się dwie instalacje o statusie regionalnej instalacji.
Ilość odpadów zebranych na terenie gminy zsumowano na podstawie kwartalnych sprawozdań sporządzanych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w roku 2014.
Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych[Mg]
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 314,50
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,69

WSKAŹNIKI ODZYSKU PRZEWIDZIANE DO ODZYSKU PRZEZ GMINĘ W 2014 ROKU


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięto poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez Gminę Iwkowa w 2014 roku wynosi: 40,66 [%].
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez Gminę Iwkowa w 2014 wynosi: 100 [%].
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, poziomy te wynoszą w roku 2014 odpowiednio:
  • dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. – 50 [%].
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez Gminę Iwkowa w 2014 roku wynosi: 23,16[%].

Autor: Mida Agnieszka