Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Środowisko – obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców wynikających z przepisów prawa

2016-03-14 11:36:41

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

  1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2015r. (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2016r. www.malopolskie.pl/srodowisko .
  2. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za rok 2015 w terminie do 15 marca 2016r. www.malopolskie.pl/produktowa .
  3. Przedsiębiorcy, którzy w roku 2015 wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach w ilości nieprzekraczającej 1Mg powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego dokumenty o których mowa wart. 7 ust. 3 w terminie do 15 marca 2016r. oraz przedłożyć sprawozdanie za rok 2015 www.malopolskie.pl/produktowa .
  4. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty (opony, oleje) wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej powinni wnieść opłatę oraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za rok 2015 w terminie do 15 marca 2016r. www.malopolskie.pl/produktowa .
  5. Podmioty będące wytwórcami odpadów (lub komunalnych osadów ściekowych), a także prowadzącymi działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami lub wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska, są zobowiązane do składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych do urzędu marszałkowskiego za 2015 rok w terminie do 15 marca 2016r.: www.malopolskie.pl/zbiorcze .
  6. Przedsiębiorcy będący producentami, importerami, dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są zobowiązani do składania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi do urzędu marszałkowskiego za 2015r. w terminie do 15 marca 2016r. Od 16 lutego 2016r. obowiązuje nowy wzór formularza do przekazywania ww. informacji: www.malopolskie.pl/opaki .
  7. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub unieszkodliwiania sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami do urzędu marszałkowskiego za 2015r. wterminie do 15 marca 2016r: www.malopolskie.pl/baterie .
  8. Gminy, przedsiębiorstwa oraz osoby prawne (dotyczy również urzędów gmin i miast województwa małopolskiego) są zobowiązane do przedłożenia Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest (gminy w terminie do 31 marca 2016r., pozostałe podmioty w terminie do 31 stycznia 2016r.), jak również aktualizowanych na bieżąco informacji o wykorzystywanych polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT): www.malopolskie.pl/azbest


Autor: Mida Agnieszka