Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Ogłoszenie

2016-07-07 10:57:28

Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., póz. 353)
ogłasza

o przystąpieniu do opracowywania projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na podstawie art. 91. ust. 9c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., póz. 672).
 1. Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego prowadzone jest z urzędu na podstawie art. 91 ust. 9 ww. ustawy.
 2. Zgodnie z art. 91 ust. 3 ww. ustawy, sejmik województwa jest organem właściwym do określenia w drodze uchwały Programu ochrony powietrza dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Ocena poziomów substancji w powietrzu w danej strefie i klasyfikacja stref dostępna jest na stronie internetowej Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska www.krakow.pios.gov.pl. Strefy, w których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu to:

  1. Aglomeracja Krakowska - pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 benzo(a)piren, dwutlenek azotu
  2. Miasto Tarnów - pył zawieszony PM10, bezno(a)piren,
  3. Strefa małopolska - pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5, benzo(a)piren, ozon.


 3. Na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-pop udostępniane będą materiały źródłowe wykorzystywane przy pracach nad projektem Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, informacje o przygotowywanym dokumencie oraz planowanych spotkaniach konsultacyjnych, a ponadto wyłożone do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p.252, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.
 4. Uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu kierować można w terminie do 29 lipca 2016r., elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.
 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
 6. Po opracowaniu projektu Programu jego treść zostanie upubliczniona i poddana konsultacjom społecznym.


Autor: Mida Agnieszka