Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 KWIETNIA 2018 ROKU.

2018-02-08 11:07:31

Urząd Gminy w Iwkowej zawiadamia, iż w dniu 29 stycznia 2018 roku Rada Gminy w Iwkowej podjęła Uchwałę Nr XL/258/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2018 roku opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego będzie wynosić:

  • 9,00 zł od 1 - osobowego gospodarstwa domowego
  • 17,00 zł od 2- osobowego gospodarstwa domowego
  • 25,00 zł od 3-5 osobowego gospodarstwa domowego
  • 32,00 zł od 6 - osobowego i większego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

  • 18,00 zł od 1 - osobowego gospodarstwa domowego
  • 34,00 zł od 2- osobowego gospodarstwa domowego
  • 50,00 zł od 3-5 osobowego gospodarstwa domowego
  • 64,00 zł od 6 - osobowego i większego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


Zmiana wysokości opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji, ponieważ Urząd Gminy w Iwkowej wyśle Mieszkańcom zawiadomienia o zmianie stawek.

Należy pamiętać, iż deklarację składamy w sytuacji, gdy zmienia się ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, co ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą powstałe zmiany.

Autor: Szczepańska Agnieszka