Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

2018-03-07 11:07:31

Urząd Gminy w Iwkowej zawiadamia, iż w dniu 18 grudnia 2017 roku Rada Gminy w Iwkowej podjęła Uchwałę Nr XXXIX/249/17 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

50,00 zł rocznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane są w sposób selektywny oraz

100,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłatę roczną ryczałtową należy wpłacić jednorazowo, bez wezwania za cały rok, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Iwkowa

W związku z powyższym właściciel nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Iwkowa o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji dostępny na stronie internetowej gminy Iwkowa: www.iwkowa.pl /zakładka: Gospodarowanie odpadami/.

Autor: Szczepańska Agnieszka