Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Zawiadomienie o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iwkowa

2018-12-14 10:07:31

Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym zawiadamiamy, iż pracownicy Urzędu Gminy w Iwkowej prowadzą systematyczne kontrole w ww. zakresie na terenie gminy Iwkowa. W trakcie kontroli są sprawdzane umowy mieszkańców na wywóz nieczystości ciekłych oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez uprawnionych do tego przedsiębiorców.

Informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iwkowa są następujące przedsiębiorstwa:

  1. CHUP „Porąbka” Zygmunt Czyżycki 32-862 Porąbka Iwkowska 72; tel. 146844740
  2. Transport Ciężarowy S.C. „LIZSBEK” – Z. i S. Lis, Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec; tel. 604515742
  3. Usługi Transportowe i Agrotechniczne s.c. Piotr Firej & Jacek Firlej 33-314 Łososina Dolna, Żbikowice 5; tel. 184448056
  4. P.H..U.P. „URYGA” Tadeusz Uryga Wojakowa 253, 32-862 Porąbka Iwkowska; tel. 146845134
  5. Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz Olszański Roztoka 40,32-831 Olszyny tel. 669665344, 146653740
  6. MAX ROL Maciaś Krystyna Maciaś 33-314 Łososina Dolna 68 tel. 511832897, 184448345.


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.