Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2019-04-04 08:07:31

Urząd Gminy w Iwkowej zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2019 roku Rada Gminy w Iwkowej podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z powyższym od dnia 1 maja 2019 roku wejdą w życie nowe stawki opłat miesięcznych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosić będą:

w przypadku jeżeli odpady są zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

od 1 - osobowego gospodarstwa domowego - 11,00 zł
od 2 - osobowego gospodarstwa domowego - 22,00 zł
od 3-5 osobowego gospodarstwa domowego - 33,00 zł
od 6 - osobowego i większego gospodarstwa domowego - 44,00 zł

w przypadku jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

od 1 - osobowego gospodarstwa domowego - 22,00 zł
od 2 - osobowego gospodarstwa domowego - 44,00 zł
od 3-5 osobowego gospodarstwa domowego - 66,00 zł
od 6 - osobowego i większego gospodarstwa domowego - 88,00 zł.

Przypominamy o terminowym uiszczaniu opłat do 25-go dnia każdego miesiąca. Bez prowizji można dokonać opłaty w Bankach Spółdzielczych w Iwkowej i Porąbce Iwkowskiej oraz w Kasie Urzędu Gminy w Iwkowej.

ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁATY NIE POWODUJĄ KONIECZNOŚCI SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI.Jednocześnie informujemy, iż deklarację składamy w sytuacji, gdy zmienia się ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, co ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie z Urzędu Gminy w Iwkowej o wysokości opłaty, na podstawie danych zawartych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.