Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Obowiązek złożenia nowej deklaracji śmieciowej !

2020-02-26 08:07:31

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY IWKOWA

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwałą nr XVIII/129/20 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa oraz Uchwałą nr XVIII/131/20 Rady Gminy w Iwkowej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa od dnia 1 kwietnia 2020 roku zmianie ulegnie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

ZMIANA METODY OPŁATY WIĄŻE SIĘ Z OBOWIĄZKIEM ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI !

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się z koniecznością wypełnienia i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Iwkowa nowej deklaracji w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 roku. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 25,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

NIŻSZE OPŁATY DLA MIESZKAŃCÓW KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Właściciele takich nieruchomości uiszczą opłatę 15,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Zaznaczenie w deklaracji posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów wiąże się z możliwością kontroli tego faktu przez pracowników Urzędu Gminy.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Iwkowa przez kompostownik rozumie się specjalną skrzynię lub miejsce służące do kompostowania odpadów organicznych.

OBOWIĄZEK SEGREGOWANIA ODPADÓW

Najważniejszą zmianą wynikającą ze zmiany przepisów jest obowiązek segregowania odpadów! W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zbieranie odpadów komunalnym w sposób nieselektywny. Segregacja odpadów polega na odpowiednim posortowaniu odpadów według rodzajów do kolorowych worków, zgodnie z zasadami segregacji, które nie uległy zmianie i są dostępne na stronie internetowej Gminy Iwkowa www.iwkowa.pl. KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW Informujemy, iż zgodnie z zawartą umową Firma odbierająca odpady od Mieszkańców będzie losowo sprawdzać poprawność segregacji odpadów w oddawanych workach. W przypadku stwierdzenia braku segregacji naliczana będzie właścicielowi nieruchomości trzykrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 75,00 zł miesięcznie za jedną osobę.

Autor: Szczepańska Agnieszka