Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROGRAM "RODZINA 500+"

2016-02-25 00:00:00Program "Rodzina 500+" funkcjonował będzie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 195).

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.Świadczenie wychowawcze przysługuje

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznościami , o których mowa w art 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

 1. matce lub ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. opiekunowi prawnemu dziecka.


Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie obowiązuje kryterium dochodowego.

Pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z wyrównaniem od kwietnia 2016.

Rozpatrzenie wniosku w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenie wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane:

 • osobiście w jednostce odpowiedzialnej za realizację zadania,
 • listownie za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii),
 • systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych PUE,
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uwzględnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.
Autor: Adamczyk Marta