Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Programy realizowane z środków budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2023-04-19 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 274/OPS/2023 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022 ...

Więcej...MIESZKANIA CHRONIONE – ANALIZA POTRZEB

2023-04-05 09:21:31

W związku z prowadzoną przez tutejszy Ośrodek analizą dotyczącą zapotrzebowania na mieszkania chronione Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza mieszkańców Gminy Iwkowa do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej w załączniku. Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy i ma na celu właściwe zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego. ...

Więcej...Kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

2023-03-23 09:21:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku organizuje kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, która rozpocznie się od 27.03.2023 rok. ...

Więcej...Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

2023-03-06 09:21:31

Osoby ogrzewające domy gazem mogą uzyskać refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Refundację tą otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym) wykorzystująca gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. ...

Więcej...PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2023

2023-03-03 10:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ...

Więcej...Posiłek w szkole i w domu

2023-01-31 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 46/OPS/D/2023 na realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i otrzymała dotację w wysokości 44 919,00 zł ( słownie: czterdzieści cztery tysięce dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100) ...

Więcej...PROGRAM "ASYSTENT RODZINY NA 2022 ROK"

2022-12-27 10:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2022"

Wartość dotacji to kwota 1 ...

Więcej...Opieka wytchnieniowa 2023 - nabór

2022-11-02 13:20:08

OGŁOSZENIE - ''OPIEKA WYTCHNIENIOWA'' - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. ...

Więcej...Dodatek do drewna, peletu, LPG i oleju opałowego

2022-10-27 08:20:08

15 września 2022 r. Sejm przyjął Ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadziła ona kolejny dodatek dla gospodarstw domowych. ...

Więcej...REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie!

2022-10-26 07:50:08

GOPS IWKOWA
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !
REAGUJ!

...

Więcej...Informacja

2022-09-14 09:50:08

GOPS w Iwkowej, informuje iż 18 września 2022 r, podczas Święta Suszonej Śliwki na Stadionie Olimpia Kąty będą prowadzone działania informacyjno - edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz udzielane wsparcia dla osób potrzebujących przez psychologa zatrudnionego w ramach projektu Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022. ...

Więcej...DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2022-09-12 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 338/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej ...

Więcej...Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w gminie Iwkowa

2022-08-18 09:50:08

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

11 sierpnia.2022 roku opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r. ...

Więcej...Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

2022-07-25 08:01:08

Przedłużenie świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie powyżej 120 dni ...

Więcej...Ważna informacja dla osób udzielających zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2022-05-26 09:05:08

Informujemy, że zgodnie z art.13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz ...

Więcej...Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022.

2022-05-13 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 249/OPS/2022 na realizacją Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022 ...

Więcej...Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2022-05-09 09:32:08

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi ...

Więcej...TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB Z UKRAINY

2022-04-07 09:32:08

Informujemy, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery:

800 11 08 11 (bezpłatny)

22 290 70 00 (płatny według taryfy operatora)
...

Więcej...Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

2022-03-25 13:32:08

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. ...

Więcej...