Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2020
DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2020-12-31 09:20:27

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 46/OPS/2020 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej ...

Więcej...Rządowy program - posiłek w szkole i w domu

2020-12-31 09:20:27

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 1/2020 realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i otrzymała dotację w wysokości 58 681,00 zł ( słownie: pięćdziesiat osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 00/100) ...

Więcej...