Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rządowy program - posiłek w szkole i w domu

2020-12-31 09:20:27

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 1/2020 realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i otrzymała dotację w wysokości 58 681,00 zł ( słownie: pięćdziesiat osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 00/100).

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania własnego Gminy Iwkowa w 2020 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.


Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1 "Moduł dla dzieci i młodzieży" oraz moduł 2 "Moduł dla osób dorosłych".

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2020 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2020 r.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2020 szacowany był na 57.351,50 zł.Autor: Tokarska Anna