Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

2016-02-25 19:15:13

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Iwkowa przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572).

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostepu do seukacji wynikajacych z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a takze spierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:


 1. uczniom zamieszkujacym na terenie Gminy Iwkowa
 2. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jężyków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuzej jednak niż do 24 roku życia
 3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiazku nauki.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 1. stypendium szkolne,
 2. zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymac uczeń znajdujacy sie w trudnej sytuacji materialnej, wynikajacej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawnosć,
 • cieżka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętnościwypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe.
Miesieczna wysokosć dochodu na osobe w rodzinie uprawniajaca do do ubiegania się o stypendium szkolne nie moze być wieksza niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 514,00 zł.

Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu:
 • pracy / zarobki netto, które należy obliczyć z zarobków brutto po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób/,
 • zasiłków rodzinnych,
 • działalności gospodarczej, umów zleceń lub umów o dzieło,
 • świadczeń otrzymanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego, służby wojskowej lub zastępczej,
 • świadczeń pomocy społecznej,
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego, ustalone zastosowaniem hektarów przeliczeniowych przeliczeniowych/ przyjmuje się,że z 1 ha przeliczeniowego osiąga się dochód w wysokości 288,00 zł/,
 • działów specjalnych,
 • otrzymanych alimentów, stypendiów,
 • rent, emerytur, w tym zagranicznych,
 • zasiłków dla bezrobotnych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • innych dochodów zwłaszcza wynajmu, dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów.
Stypendium szkolne moze być udzielone uczniom w formie:
 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajeciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajecia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takze udziału w zajeciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególnosci na zakup podręczników (także pomocniczych), książek i innych pomocy naukowych (ubioru sportowego),
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia wydatków związanych z wyjazdami oraz na organizowane przez szkoły wycieczki lub obozy o charakterze edukacyjnym.
 4. uczniom szkół ponadgimnazjalnym oraz słuchaczom kolegiów może być udzielona stypendium szkolne także w innych formach np.: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania oraz wydatkami edukacyjnymi związanymi z kierunkiem kształcenia.
Wysokość stypendium szkolnego - jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 94,40 zł i nie może przekraczać 236,00 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2.360 zł (w przypadku słuchaczy kolegiów – 2.124 zł).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września każdego roku: w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej.

Zasiłek szkolny moze być przyznany uczniowi znajdującemu sie przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego zależy od przedstawionej sytuacji, jednakże nie może przekroczyć kwoty 590,00 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego,w formie:


 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.Autor: Adamczyk Marta