Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2020-12-31 09:20:27

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 46/OPS/2020 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Iwkowa w 2020 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Iwkowa otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 55 782,73 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 72/100).

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej (wydatki bieżące).

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2020 r. , a zakończenie rzeczowe realizacji na 31 grudnia 2020 r.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2020 szacowany był na kwotę 69 728,41 zł.Autor: Tokarska Anna