Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

SZANSA NA LEPSZE JUTRO

2017-05-16 11:29:07

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
  • osoby z wadą słuchu: słabosłyszący, niesłyszący, głusi (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
  • zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego (oświadczenie)
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (oświadczenie)
  • osoba bezrobotna (zaświadczenie z urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna)


www.resgest.pl/lepszejutroAutor: Oleksy Marta