Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

FUNDACJA AKME

2018-07-20 09:05:40

FUNDACJA AKME PROWADZI NABÓR UCZESTNIKÓW/CZEK DO REALIZOWANEGO W OKRESIE OD 01 CZERWCA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

CEL PROJEKTU: zwiększenie zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:

 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej,
 2. Osoby zamieszkujące powiaty: dąbrowski, tatrzański, chrzanowski, limanowski, nowosądecki, olkuski, tarnowski, proszowicki, nowotarski, brzeski, gorlicki, oświęcimski, tarnowski, wadowicki, miechowski, wielicki.
 3. Osoby pozostające bez pracy, bezrobotne, bierne zawodowo oraz spełniające minimum jeden z poniższych warunków:
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 nienależący do ww. grupy.


W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 1. Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału uczestników projektu.
 2. Indywidualne pośrednictwo pracy.
 3. Indywidualne wsparcie motywacyjne.
 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 5. Indywidualne poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.
 6. Bezpłatne szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym w wysokości 6,64zł/godz.
 7. Staż trwający od 3 do 7 miesięcy wraz ze stypendium stażowym w wysokości 997,40zł netto miesięcznie.
 8. Zwrot kosztów dojazdu i na ww. działania oraz dla części uczestników zwrot kosztów opieki nad dziećmi podczas uczestnictwa w projekcie.


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i spełniających powyższe warunki prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 724-298-356 lub osobiście w biurze Fundacji AKME (Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 8).Autor: Tucznio Dorota