Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2022-03-11 09:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 69/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Iwkowa w 2022 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Iwkowa otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 36.229,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć zł 00/100).

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej (wydatki bieżące).

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r. , a zakończenie rzeczowe realizacji na 31 grudnia 2022 r.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 szacowany będzie na kwotę 45.286,25 zł.Autor: Tokarska Anna