Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w gminie Iwkowa

2022-08-18 09:50:08

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

11 sierpnia.2022 roku opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest jedno z następujących źródeł ciepła, zasilane paliwami stałymi:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek, koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
UWAGA! Niezbędny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Przez paliwa stałe rozumie się, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego:

 • węgiel kamienny,
 • brykiet,
 • pelet


Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe), przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 roku, natomiast wypłata dodatku nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W gminie Iwkowa realizacją dodatku węglowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej – 32-861 Iwkowa 468

Wszelkich informacji na temat programu udzielają osoby odpowiedzialne za realizację zadania:

 • pod nr tel.: 14 684 40 20
 • osobiście pod adresem 32-861 Iwkowa 468, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej pokój nr 17


Wnioski można składać:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej pokój nr 17
 • online przez platformę ePUAP na adres: /gops_iwkowa/SkrytkaESP


UWAGA

Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach niezbędnym będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów i oświadczeń.

WAŻNE

Jeśli Państwa wniosek będzie źle wypełniony otrzymacie Państwo pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Będziecie mieć Państwo na to 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty.Ustawa o dodatku węglowym https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692

Informacje o dodatku węglowym na stronie MInistertwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowyWzór wniosku wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych:
Autor: Nowak Bogumiła