Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek do drewna, peletu, LPG i oleju opałowego

2022-10-27 08:20:08

15 września 2022 r. Sejm przyjął Ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadziła ona kolejny dodatek dla gospodarstw domowych.

Dodatek ten jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

Dodatek przyznawany jest jednorazowo na główne źródło ciepła w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:

  • 3 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, na pelet drzewny albo inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.


UWAGA! Warunkiem koniecznym uzyskania dodatku dla gospodarstw domowych jest wpis lub zgłoszenie ww. głównego źródła ciepła gospodarstwa domowego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243) dokonany do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

UWAGA!!! Dopłata do gazu dotyczy włącznie skroplonego gazu LPG, a nie gazu ziemnego!Ponadto, gospodarstwa domowe objęte dodatkiem węglowym nie będą uprawnione do skorzystania z dodatku do niektórych źródeł ciepła.

Wnioski o przyznanie w/w dodatku można składać do 30 listopada 2022 roku:

  • osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 17
  • online przez platformę ePUAP
Autor: Nowak Bogumiła