Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Opieka wytchnieniowa 2023 - nabór

2022-11-02 13:20:08

OGŁOSZENIE - ''OPIEKA WYTCHNIENIOWA'' - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.


W/w program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej.

Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regeneracje.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania w/w członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać:

  1. Osobiście w Ośrodku
  2. Telefonicznie dzwoniąc pod numer 14 6844010 wew. 61, 63
  3. Na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina.......

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny do dnia 08.11.2022 r. do godz. 12.00 z tut. Ośrodkiem.

Usługę opieki wytchnieniowej przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu formę wsparcia w 2023r. i aplikowanie o środki finansowe na realizację programu.

Załączniki:

Autor: Nowak Bogumiła