Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2022-09-12 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 338/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Gmina Iwkowa otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100).

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r. , a zakończenie rzeczowe realizacji na 31 grudnia 2022 r.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 szacowany będzie na kwotę 17.074,30 zł.Autor: Tokarska Anna