Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

2023-03-06 09:21:31

Osoby ogrzewające domy gazem mogą uzyskać refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Refundację tą otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym) wykorzystująca gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.


Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.


Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Korzystanie z gazu do celów grzewczych musi być potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Refundacja VAT zwracana będzie na podstawie faktury rozliczeniowej za gaz (nie bierze się pod uwagę faktur prognozowanych).

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej lub elektronicznie np. EPUAP lub aplikację mObywatel. Wnioski składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., a ostatnią fakturę za 2023 r. w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne (faktura rozliczeniowa)
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:

  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy (w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne).
Autor: Tokarska Anna