Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Posiłek w szkole i w domu

2023-01-31 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 46/OPS/D/2023 na realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i otrzymała dotację w wysokości 44 919,00 zł ( słownie: czterdzieści cztery tysięce dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100).

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Iwkowa w 2023 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, - dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, - osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1 "Moduł dla dzieci i młodzieży" oraz moduł 2 "Moduł dla osób dorosłych".

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Zadanie realizowane bedzie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Całkowity szacowany koszt realizacji zadania w roku 2023 szacowany jest na 56.148,75 zł.

Ilość środków w ciągu roku może ulegać zmianom - w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.Autor: Tokarska Anna