Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2023

2023-03-03 10:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Wartość dotacji to kwota 133.577,93 zł.

Całkowita wartość zadania to kwota 133.577,93 zł


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program realizowany będzie w dwóch formach: pobytu dziennego i całodobowego. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez osoby lub instytucje posiadające/spełniające odpowiednie kwalifikacje/warunki. W Programie zostały określone również limity dotyczące godzin/dni opieki/pobytu. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.Autor: Tokarska Anna