Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2023-04-19 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 274/OPS/2023 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Iwkowa w 2023 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej poprzez zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Iwkowa otrzyma od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 71 682,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) w tym kwotę:

  • 55 231,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;
  • 16 451,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.


Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2023 szacuje się na kwotę 89 602,50 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa złote 50/100).Autor: Tokarska Anna